kali

1988    Kali, ? Temple, Pondicherry, India, 2007           original