zaghouan

1782    Zaghouan Mountain, Near Tunis, Tunisia, 1971