03-valleygodsA

1590    Valley of the Gods, Utah, 2003           original