snowshrine

1080    Hokone Jinja Shrine, Lake Ashinoko, Japan, 1974