234    Clan-House Courtyard, Fujian, China, 2002 (from: china8)