3202    Young Scholars, Beijing, China, 1981, (Mui, 1981