3201    Courtyard Pingpong, Beijing, China, 1981, (Mui, 1981